Image โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)... Read More...
Image โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 1

ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระมรวงศึกษาธิการ... Read More...
Image โครงการสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี... Read More...
Image โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556

รางวัลนักบริหารดีเด่นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556 Read More...
Image สถานศึกษาห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2556

รางวัลสถานศึกษาห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจำปี 2556 Read More...
Image โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปี 2556

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรอันดับที่  1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจำปี 2556 ... Read More...
Image โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจำปี 2556 Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม : ดงมะไฟวิทยา

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เมื่อวันที่ 25... Read more
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจชาวฟ้า-แดง ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจชาวฟ้า-แดง ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่... Read more
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม... Read more
การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2557 การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2557 ภาพกิจกรรม... Read more
พีธีสวนสนามยุวกาชาด ปีการศึกษา 2556 พีธีสวนสนามยุวกาชาด ปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม... Read more
ค่ายติวโอเน็ตให้น้อง ม.3, ม.6 ค่ายติวโอเน็ตให้น้อง ม.3, ม.6 จากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์... Read more
กิจกรรม วันตรุษจีน 2014 วันตรุษจีน 2014 ภาพกิจกรรม วันตรุษจีน... Read more
กิจกรรม Merry Christmas 2014 Merry Christmas 2014 ภาพกิจกรรม... Read more
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน ม.3, ม.6 การจัดติวน้องๆ สอบโอเน็ต ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน ม.3, ม.6 ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน... Read more
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่... Read more
โครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" โครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ภาพกิจกรรม โครงการ... Read more
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม... Read more
การประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2556 การประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม... Read more
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2556 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา... Read more
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู... Read more
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก... Read more
มหกรรมต้านภัยไข้เลือดออก ภูมิปัญญาไทย ต้านภัยไข้เลือดออก ภาพกิจกรรมมหกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร... Read more
Classroom Meeting 56 Classroom Meeting 56 ภาพกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง... Read more
Christmas Day in 2555 Christmas Day in 2555... Read more
ดงมะไฟเกมส์ 18-21 ธันวาคม 2555 ดงมะไฟเกมส์ 55 ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประจำปีการศึกษา... Read more
เก็บตก ดงมะไฟเกมส์ 55 เก็บตก ดงมะไฟเกมส์ กีฬาภายในโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประจำปีการศึกษา... Read more
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 18 ธ.ค. 2555 ผู้อำนวยการ เอกชัย บุตรแสนคม นำคณะครู... Read more
อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ 7 ธันวาคม 2555 ผู้อำนวยการเอกชัย บุตรแสนคม และครูเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ณ... Read more
5 ธันวามหาราช ณ เทศบาลตำบลดงมะไฟ ผู้อำนวยการ เอกชัย บุตรแสนคม นำคณะครู... Read more
5 ธันวา มหาราช ผู้อำนวยการ เอกชัย บุตรแสนคม นำคณะครู... Read more
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้ง 2/2555 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้ง 2/2555 ณ... Read more
ประเพณีลอยกระทง 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการเอกชัย บุตรแสนคม นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา... Read more