พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1.    สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านกายภาพ  ด้านบริหารและด้านวิชาการ
2.    พัฒนาอาคารเรียนและภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความอบอุ่น สีสันสดใส มีความปลอดภัย ห้องสุขาถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
3.    พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยนำระบบ ICT และ Computer มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาชีพและศูนย์กีฬาชุมชนเพื่อให้บริการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
4.    เร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี  มีความเป็นไทย สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด รักงานอาชีพ และก้าวทันอาเซียน
5.    ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยใช้ ICT จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่อง
6.    พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7.    พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง
8.    ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งระบบ รวมทั้งจัดระบบมาตรการในการดูแลซ่อมบำรุงและคงสภาพเป็นต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบลอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์        “คุณธรรมนำความรู้”

เอกลักษณ์       “โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ”

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคนเป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม   
ที่ดีงาม  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความเป็นไทย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  สามารถศึกษาต่อและประกอบสัมมาชีพ ก้าวทันอาเซียน และมุ่งสร้างสรรค์สังคม  อย่างมีความสุข