ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ศรีพรหมทัต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ คำหนองคู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศรีนครินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสักย์ คุณประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร บุตรธนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ กันติศาฤทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชนะ ศรีริทารา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2555
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เอกชัย บุตรแสนคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2561
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน