กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกาญจนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส.ต.อ.เชิญชาติ บุระเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริยาภา แก้วจุฬาศรี
ครู คศ.1