กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายครรชิต พลไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมาลิน อังมีพิษ
ครู คศ.1

นางสาวดารณี ชมโสม
ครูชำนาญการ