กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเสน่ห์ ลดาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ธนารี ภาวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ เขตชมภู
ครูชำนาญการ